ธนบัตร 50 บาท แบบ 16 ด้านหน้า
ธนบัตร 50 บาท  แบบ 16 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

อยู่ในระหว่างอัพเดทราคา

ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรแบบ 16 นี้ ออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ "มหาราช" คือมุ่งเน้นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตตั้งแต่ยุคสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์

เริ่มมีการทยอยออกใช้ธนบัตรแบบ 16 โดยธนบัตร 50 บาทนี้เป็นชนิดราคาแรกที่ออกใช้ ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2554 และเริ่มจ่ายแลกเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2555

ขนาดธนบัตร

7.20 x 14.40 เซนติเมตร

ธนบัตรด้านหน้า

สีหลักของธนบัตรเป็นสีน้ำเงิน มีภาพประธานเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 อยู่ตรงกลางขวา มีรูปพระครุฑพ่าห์ และ คำว่า รัฐบาลไทย อยู่ตรงกลางซ้าย เว้นที่ว่างด้านซ้ายเป็นลายน้ำ

ธนบัตรด้านหลัง

มีภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงหลั่งทักษิโณทกอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยรูปทรงนำทัพเข้าตีข้าศึก ภาพเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล

ลายมือชื่อบนธนบัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล (9 ส.ค. 2554 - 18 ม.ค. 2555)
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (18 ม.ค. 2555 - 7 พ.ค. 2557)
นายสมหมาย ภาษี (31 ส.ค. 2557 - 19 ส.ค. 2558)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (19 ส.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2562)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2558)
นายวิรไท สันติประภพ (1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

การพิมพ์หมึกนูน เนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ลายน้ำในเนื้อกระดาษ แถบสีฝังในเนื้อกระดาษ การพิมพ์ครึ่งเลข 50 ที่ด้านหน้าด้านหลังในตำแหน่งตรงกันเมื่อยกส่องจะเป็นเลข 50 ที่สมบูรณ์ ภาพลายบางส่วนพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษที่จะเปลี่ยนสีเมื่อส่องด้วยไฟแสงเหนือม่วง

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๗ ง หน้า ๑๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔