ธนบัตร 20 บาท แบบ 16 ด้านหน้า
ธนบัตร 20 บาท  แบบ 16 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

อยู่ในระหว่างอัพเดทราคา

ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรแบบ 16 นี้ ออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ "มหาราช" คือมุ่งเน้นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตตั้งแต่ยุคสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์

ธนบัตร 20 บาท แบบ 16 ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2555 และเริ่มจ่ายแลกเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2556

ขนาดธนบัตร

7.20 x 13.80 เซนติเมตร

ธนบัตรด้านหน้า

สีหลักของธนบัตรเป็นสีเขียว มีภาพประธานเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 อยู่ตรงกลางขวา มีรูปพระครุฑพ่าห์ และ คำว่า รัฐบาลไทย อยู่ตรงกลางซ้าย เว้นที่ว่างด้านซ้ายเป็นลายน้ำ

ธนบัตรด้านหลัง

มีภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอยู่ตรงกลาง รายล้อมไปด้วยภาพที่เกี่ยวกับพระองค์ ได้แก่ ภาพทรงรับเรื่องร้องทุกข์จากราษฎร ภาพกระดิ่งสำหรับร้องทุกข์ ภาพลายสือไทย ภาพเครื่องสังคโลก

ลายมือชื่อบนธนบัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (18 ม.ค. 2555 - 7 พ.ค. 2557)
นายสมหมาย ภาษี (31 ส.ค. 2557 - 19 ส.ค. 2558)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (19 ส.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2562)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2558)
นายวิรไท สันติประภพ (1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

การพิมพ์หมึกนูน เนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ลายน้ำในเนื้อกระดาษ แถบสีฝังในเนื้อกระดาษ การพิมพ์ครึ่งเลข 20 ที่ด้านหน้าด้านหลังในตำแหน่งตรงกันเมื่อยกส่องจะเป็นเลข 20 ที่สมบูรณ์ ภาพลายบางส่วนพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษที่จะเปลี่ยนสีเมื่อส่องด้วยไฟแสงเหนือม่วง

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง หน้า ๑๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕